Privacy Policy

SSPB Praktijkcentrum Bouw

1. Inleiding

SSPB Praktijkcentrum Bouw (SSPB) hechten veel belang aan uw privacy. Wanneer u informatie aan ons verstrekt, zullen wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Iedere leerling, iedere werknemer en ieder ander moet erop kunnen vertrouwen dat zijn gegevens door SSPB rechtmatig worden verwerkt en passend worden beschermd.

Hoe wij dit doen en voor welke doeleinden wij de informatie gebruiken, staat omschreven in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens

Voor vragen en verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij:
SSPB Praktijkcentrum Bouw
Postadres: Middenstraat 11 te Sappemeer
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
E-mail: info@sspbgroningen.nl

Het verzoek zal worden doorgestuurd naar de functionaris voor de gegevensbescherming.

3. Status van deze privacyverklaring

Deze verklaring beschrijft in hoofdlijnen welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel. Daarnaast houdt SSPB een register voor verwerkingsactiviteiten bij waardoor wij u specifiek kunnen informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

4. Doel verwerkingen

In deze privacyverklaring wordt in hoofdlijnen weergegeven voor welke doelen uw persoonsgegevens worden verwerkt. SSPB spant zich in om een volledig mogelijk overzicht te geven:

 • Onderwijsactiviteiten;
 • Bedrijfsactiviteiten.

4.1 Onderwijsactiviteiten

SSPB verwerkt in het kader van haar onderwijsactiviteiten persoonsgegevens van (potentiële/ aankomend) leerlingen en alumni voor de volgende doelen:

 1. Het vaststellen van de identiteit van (potentiële/aankomend) leerlingen.
 2. Het informeren van potentiële leerlingen over opleidingen van SSPB.
 3. Het werven van nieuwe leerlingen en het promoten van SSPB.
 4. Het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot inschrijving en tot het
 5. berekenen, vastleggen en innen van les- en cursusgelden.
 6. Het registreren van aanwezig- en afwezigheid.
 7. Het ondersteunen van leerlingen met een fysieke of verstandelijke beperking.
 8. Het meten en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsvoorzieningen.
 9. Het aanbieden van stages en cursussen.
 10. Het vastleggen van studieresultaten en (praktijk)toetsuitslagen.
 11. Het afhandelen van interne klachtenzaken.

4.2 Bedrijfsactiviteiten

SSPB verwerkt persoonsgegevens van haar eigen personeelsbestand die kunnen bestaan uit sollicitanten, werknemers, stagiaires, freelancers en uitzendkrachten:

 1. Het vaststellen van de identiteit van (potentiële/aankomend) werknemers.
 2. Het werven en selecteren van nieuwe werknemers.
 3. Het verzorgen van ontwikkeling en het beoordelen van werknemers.
 4. Het aanbieden en leveren van een werkplek en apparatuur.
 5. Het uitvoeren van overeengekomen arbeidsvoorwaarden, het nakomen van verplichtingen op grond van de arbeids- en belastingwetgeving en het uitbetalen van salarissen en gedeclareerde vergoedingen.
 6. Het registreren van arbeidstijden, verzuim en verlof.
 7. Het toepassen van de bedrijfsgezondheidszorg, het beoordelen van arbeidsongeschiktheid en het uitvoeren van re-integratietrajecten.
 8. Het aanbieden van informatie die relevant is voor werknemers.
 9. Het meten van de tevredenheid van werknemers en de kwaliteit van de werknemersvoorzieningen.
 10. Het voorbereiden van beleidsbeslissingen op het gebied van de bedrijfsvoering en het creëren van managementinformatie voor de bestuursorganen binnen SSPB.
 11. Het voeren van een financiële administratie, het opstellen en laten goedkeuren van jaarrekeningen en begrotingen.
 12. Het doorlopen van accreditatie- en certificeringsprocessen.
 13. Het aanbieden en leveren van producten en diensten aan consumenten.
 14. Het inkopen van producten en diensten en het beheren van contracten.
 15. Het beveiligen van informatie en van de goede werking van IT-voorzieningen.
 16. Het informeren van contactpersonen van werknemers in geval van nood.

5. Grondslagen voor de verwerking

De grondslagen voor de verwerkingen voor de hierboven beschreven doeleinden zijn divers. Er zijn vijf verwerkingsgronden die kunnen worden gehanteerd.

 1. De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.
 2. De door u gegeven toestemming voor de verwerking.
 3. Het beschermen van uw of andermans vitale gezondheidsbelang.
 4. Het nakomen van een wettelijke verplichting die berust op SSPB.
 5. Een gerechtvaardigd belang van SSPB om de gegevens te verwerken.

De gerechtvaardigde belangen zijn als volgt geformuleerd.

 • Het beschermen van de veiligheid van u en anderen, de gebouwen en goederen van SSPB.
 • Het beschermen van de gezondheid van u en anderen.
 • Het bevorderen van het IT-beheer en de beveiliging te verbeteren.
 • Onze diensten leveren, verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren.
 • Het opsporen en melden van strafbare feiten.

6. Categorieën persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. In deze verklaring volgt een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt. SSPB verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 1. NAW-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats en geboorteplaats.
 2. Leeftijdsgegevens: leeftijden en geboortedata.
 3. Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer (zakelijk en privé).
 4. Gegevens over uw sekse.
 5. Gegevens over uw opleiding en werkervaring: CV, getuigschriften, diploma’s, werkgeversverleden etcetera.
 6. Gegevens over het functioneren als leerling en werknemer, gegevens over gewerkte uren en gegevens over (reis)declaraties.
 7. Financiële gegevens: bankrekeningnummer, declaratiegegevens.
 8. Identificatiegegevens: BSN-nummer, nummer identiteitsbewijs, pasfoto’s.
 9. Gebruiksgegevens: logingegevens.
 10. Foto’s en videobeelden: promotiemateriaal.
 11. Gegevens over gezondheid: gegevens over verzuim- en verlof, gegevens over arbeids(on)geschiktheid, bijzondere omstandigheden rondom studievertraging, gegevens over fysieke of verstandelijke beperkingen;

7. Ontvangers van uw persoonsgegevens

SSPB maakt gebruik van verwerkers. Dit zijn andere organisaties/personen die persoonsgegevens verwerken. Deze persoonsgegevens worden alleen gedeeld wanneer dit noodzakelijk is. Voor een correcte uitvoering van de processen maakt SSPB gebruik van verschillende partijen die ten behoeve  van SSPB persoonsgegevens verwerken. Met deze partijen zijn zorgvuldige afspraken gemaakt over de manier van omgang met persoonsgegevens om op deze manier de veilige omgang kan worden gewaarborgd.

Daarnaast rust er een wettelijke verplichting op SSPB om enkele persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties (bijvoorbeeld: belastingdienst en UWV) en zakelijk instanties (bijvoorbeeld: arbodiensten).

Het kan voorkomen dat SSPB samen verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wanneer persoonsgegevens door het SSPB aan een andere partij worden verstrekt, kan het voorkomen dat die andere partij de gegevens weer doorgeeft aan een ander.
Wanneer SSPB verantwoordelijk is op basis van de wet, worden er passende maatregelen getroffen om de veilige omgang met persoonsgegevens te waarborgen.

8. Externe bronnen

Het uitgangspunt van SSPB is om de persoonsgegevens via de betrokkene te verstrekken. Het kan echter wel voorkomen dat persoonsgegevens vanuit externe bronnen worden verkregen. Wij zullen u, waar mogelijk, van te voren specifiek hiervan op de hoogte stellen.

9. Internationale verwerking

SSPB streeft ernaar om alle persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Wanneer persoonsgegevens buiten de EER plaatsvindt, waar de Europese Privacywetgeving niet geldt, dan zullen er passende maatregelen worden getroffen om de zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

10. Bewaartermijnen

SSPB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te bereiken. De vaststelling van de bewaartermijnen zijn vastgesteld en zijn veelal gebaseerd op
wettelijke bewaartermijnen. Op uw verzoek kan dit worden medegedeeld.

11. Profilering

Bij SSPB kunnen wij gebruikmaken van profilering. Profilering is het indelen van mensen in groepen (profielen). Dit gebeurt op basis van bepaalde persoonlijke aspecten en door deze te evalueren. Dit vindt plaats aan de hand van persoonlijke voorkeuren en interesses te analyseren. Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen op basis van profielen als daaraan rechtsgevolgen zijn verbonden voor jou, tenzij dit mag op basis van de wet.

12. Uw Rechten

Op grond van de privacywetgeving kunt u gebruik maken van diverse rechten. Voor de uitoefening van uw recht kunt u een verzoek toesturen aan de functionaris voor de gegevensbescherming waarvan de contactgegevens onder 2 staan genoemd. Uw verzoek wordt binnen een maand beoordeeld en afgehandeld. Wanneer er sprake is van een complexe aanvraag kan deze termijn worden verlengd met maximaal twee maanden. Voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen, zal er eerst worden vastgesteld of de aanvrager gerechtigd is een aanvraag in te dienen. In het kader hiervan zal om een legitimatie gevraagd kunnen worden.

De betrokkene kennen de volgende rechten waarvoor een verzoek kan worden ingediend. Een aanvraag naar een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt, de doelstelling en de bewaartermijnen. Als u vindt dat uw persoonsgegevens niet langer of onjuist verwerkt worden kunt u een aanvraag indienen om deze aan te passen, te beperken of te verwijderen. U kunt in bepaalde gevallen een afschrift krijgen van uw persoonsgegevens die bruikbaar is om over te dragen. Wanneer u toestemming heeft gegeven bent u gerechtigd deze in te trekken. Om deze aanvragen te
behandelen worden uiteraard uw persoonsgegevens verwerkt.

13. Klachten

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen die uit de privacyverklaring voortkomen niet worden nageleefd, heeft u de mogelijkheid om een klacht hierover in te dienen. Deze klacht kunt u toesturen aan de functionaris voor de gegevensbescherming waarvan de contactgegevens onder 2 staan genoemd.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om contact te zoeken met de Autoriteit Persoonsgegevens, welke de nationale toezichthouder is op het gebied van de privacy.

14. Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is op 4 februari 2019 vastgesteld en is gepubliceerd op de website van SSPB.
De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het wordt aangeraden om altijd de meeste recente versie van de website te downloaden. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

4 dagen werken, 1 dag naar school 4 dagen werken, 1 dag naar school
Leren in de praktijk Leren in de praktijk
Persoonlijke begeleiding Persoonlijke begeleiding
Tijd om door te pakken

Tijd om door te pakken

Lijkt het je wat? Kom bij ons langs! We leren je graag kennen en laten je de leerlingwerkplaats zien. Na een kennismakingsgesprek zit je nergens aan vast. Vul hieronder je mailadres in, dan nemen we contact met je op.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Copyright SSPB 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen